สรุปข้อมูล เพศ (รวมทั้งหมด)
สรุปข้อมูล เพศ (Wave แรก)
สรุปข้อมูล เพศ (Wave 2 follow-up)
สรุปข้อมูล เพศ (กลุ่มใหม่ที่เริ่มเข้ามาใน Wave 2)